Algemene Voorwaarden

 

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN MARCO GAS B.V. BAKEL

ALGEMEEN:

Artikel 1

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk gedaan, leveringen en diensten in de ruimste zin des woords, verband houdende met het bedrijf van verkoopster. Ze zijn bindend, tenzij een afwijking hierop uitdrukkelijk schriftelijk door verkoopster aan koper is vastgelegd.

2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder "koper" de persoon of rechtspersoon aan wie de aanbieding is gericht, respectievelijk van wie de opdracht door verkoopster is aanvaard. Onder "verkoopster" wordt verstaan MARCO GAS B.V., gevestigd en kantoorhoudende 5761 BH te Bakel, aan de Bernhardstraat 25.

3. Algemene inkoopvoorwaarden van kopers zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk door verkoopster bij de opdrachtbevestiging zijn aanvaard.

AANBIEDINGEN:

Artikel 2

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en gebaseerd op de bij de aanvraag door koper verstrekte gegevens. Afwijkingen hiervan worden door de verkoopster uitdrukkelijk in de aanbieding vermeld.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, doet verkoopster haar aanbiedingen gedurende 14 dagen gestand.

3. Verkoopster is eerst na schriftelijke aanvaarding van een opdracht c.q. bestelling daaraan gebonden.

4. Koper is door de enkele opdracht c.q. bestelling gebonden.

5. Gegevens door verkoopster in drukwerken verstrekt zijn aan wijziging onderhevig. Zij binden de verkoopster deswege niet.

6. Indien niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden worden verlangd, brengt dit niet met zich mede dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn, c.q. verkoopster het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen stipte nakoming van deze voorwaarden te verlangen.

OVEREENKOMSTEN:

Artikel 3

1. Overeenkomsten van verkoop en koop, verhuur en huur en/of diensten en derzelver

aanvullingen worden eerst door schriftelijke bevestiging van verkoopster voor haar bindend.

2. De verkoopster is slechts gehouden tot uitvoering van de opdracht zoals deze door haar in de opdrachtbevestiging is omschreven, c.q. door haar is aanvaard.

3. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

PRIJZEN:

Artikel 4

1. De in de offerte, respectievelijk orderbevestiging vermelde prijzen zijn gebaseerd op de op het moment van afgifte van de offerte, respectievelijk onderbevestiging vermelde prijzen hierop betrekking hebbende kostprijzen en tarieven voor materialen, lonen, sociale lasten, transportkosten, belastingen, prijzen van onderleveranciers, valuta en dergelijke.

2. Indien in deze factoren na datum van offerte, respectievelijk orderbevestiging wijzigingen ontstaan welke tot verhoging van de overeengekomen prijzen leiden, dan is verkoopster gerechtigd deze verhoging -met inachtneming van de ter zake bestaande wettelijke voorschriften- aan de koper door te berekenen. Een koper consument zijnde heeft in dat geval het recht de overeenkomst te annuleren.

3. Indien verkocht is tegen een niet vaststaande prijs, evenals in de gevallen bedoeld in de vorige leden van dit artikel, heeft de verkoopster het recht de overeenkomst te annuleren indien de koper binnen drie dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt tegen de hem door de verkoopster medegedeelde nader vastgestelde prijs.

4. Bij niet schriftelijk vastgelegde overeenkomsten betreffende verkoop en levering, verhuur en huur en uitvoering van werkzaamheden gelden de bij verkoopster normaal geldende dagprijzen voor goederen en arbeid.

OMVANG VAN DE LEVERING:

Artikel 5

De levering omvat al datgene dat nadrukkelijk in de aanbieding, respectievelijk orderbevestiging is omschreven, waarbij van geval tot geval wordt bepaald of de levering franco, dan wel niet franco en in- of exclusief verpakking geschiedt.

LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING:

Artikel 6

1. Levering geschiedt af magazijn of depot Bakel, ter keuze van verkoopster. Indien gebruik van emballage noodzakelijk is, wordt deze tegen kostprijs berekend. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van verkoopster.

2. Onder levertijd, welke bij benadering wordt vastgesteld, wordt verstaan de in de orderbevestiging aangegeven, c.q. overeengekomen termijn, waarbinnen het verkochte moet worden geleverd, respectievelijk de dienst moet worden uitgevoerd.

3. De levertijd gaat in, zodra verkoopster de aanvaarding van de opdracht schriftelijk heeft bevestigd en in het bezit is gekomen van alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens en bescheiden, onverschillig of deze door de koper dan wel door derden dienen te worden verstrekt en na ontvangst van de eerste vooruitbetalingtermijn, voor zover deze is overeengekomen.

4. Ten aanzien van de levertijd geldt het verkochte als geleverd zodra verkoopster kennis geeft van de gereedheid ter aflevering over verzending.

5. Ten aanzien van de opgegeven levertijden, respectievelijk termijnen van overdracht geldt dat steeds getracht zal worden deze termijnen zoveel als mogelijk na te komen, doch dat verkoopster nimmer aansprakelijk zal zijn voor de gevolgen van overschrijding daarvan.

6. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, geeft een koper, niet consument zijnde, dus nimmer het recht tot schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst, weigering tot over/afname van het gekochte of niet nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ANNULERING, OPSCHORTING VAN HET WERK EN OVERMACHT:

Artikel 7

1. Koper heeft de bevoegdheid een koopovereenkomst schriftelijk te annuleren, in welk geval koper gehouden is om binnen een week na annulering aan verkoopster te vergoeden een schadevergoeding gelijk aan 15% van de koopprijs van de geannuleerde order.

2. Indien koper na een week ingebreke is gebleven met betaling van de overeenkomen schadevergoeding als onder 1 van dit artikel bedoeld, is verkoopster gerechtigd koper schriftelijk mede te delen dat hij alsnog nakoming van de overeenkomst verlangt, in welk geval koper geen beroep op annulering meer toekomt.

3. Indien door overmacht de uitvoering van het werk onmogelijk wordt, kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden geannuleerd, in welk geval verkoopster, indien daartoe aanleiding bestaat, een vergoeding toekomt voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden en leveringen.

4. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door de koper blijven en komen alle goederen en materialen voor rekening en risico van koper. Alsdan wordt de overeengekomen prijs ineens opeisbaar, zulks onder aftrek van de nog niet door verkoopster gemaakte kosten.

5. Als overmacht wordt beschouwd:

alle onvrijwillige storingen of belemmeringen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk, kostbaarder of bezwaarlijk wordt gemaakt;

oorlog, of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, natuurrampen, werkstakingen. Uitsluitingen, transportstremmingen, brand, vertraagde of foutieve leveringen, door welke oorzaak ook, van tijdig door verkoopster op de juiste wijze bestelde goederen, materialen of onderdelen, welke ter uitvoering van de overeenkomst moeten worden verwerkt.

6. Iedere partij heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen voordat de opgedragen werkzaamheden en diensten zijn voltooid of (op)geleverd of voordat de overeenkomen looptijd van de overeenkomst is beëindigd indien de andere partij, na deswege door de beëindigende partij schriftelijk ingebreke te zijn gesteld, binnen een bij die ingebrekestelling gestelde redelijke termijn nalatig blijft om zijn verplichtingen na te komen of om de gevolgen van zijn handelen of nalaten in strijd met de overeenkomst weg te nemen, of indien die andere partij surséance van betaling aanvraagt, of in staat van faillissement wordt verklaard.

7. De sub. 6 bedoelde tussentijdse beëindiging heeft geen terugwerkende kracht, doch heeft als gevolg dat beide partijen na het tijdstip waarop de andere partij de mededeling van beëindiging ontvangt, niet langer verplicht zijn om de overeenkomst na te komen.

Betalingsverplichtingen, welke betrekking hebben op de reeds verrichtte werkzaamheden, geleverde producten en/of tijdvakken welke geheel of gedeeltelijk vallen voor het tijdstip van beëindiging, blijven evenwel in zoverre in stand.

8. De ingebrekestellende partij dient uiterlijk dertig dagen na het einde van de termijn welke bij de ingebrekestelling werd gesteld, van zijn recht tot tussentijdse beëindiging van de overeenkomst gebruik te maken, bij gebreke waarvan het recht op tussentijdse beëindiging ter zake van de desbetreffende nalatigheid vervalt, doch onverminderd het recht van de ingebrekestellende partij om de andere partij opnieuw ingebreke te stellen in overeenstemming met het in sub.6 bepaalde.

PERSONEELSAFSPRAKEN:

Artikel 8

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte medewerkers van verkoopster binden deze laatste niet voor zover deze door hem niet schriftelijk zijn bevestigd.

Als ondergeschikte medewerkers zijn in dit verband te beschouwen alle medewerkers(sters) die geen procuratie hebben.

VERHUUR:

Artikel 9

Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, gelden bij huur en verhuur en/of gebruik van aan verkoopster der toebehorende zaken mede de navolgende huurvoorwaarden.

a. Gedurende de huurtijd zal de huurder het gehuurde als een goed huisvader zelf gebruiken overeenkomstig deszelfs aard en bestemming en het gehuurde noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur, gebruik of bewaring geven.

b. Huurder is verplicht de gehuurde goederen gedurende de huurtijd op zijn kosten te onderhouden en er voor te zorgen dat deze blijven verkeren in goede staat van onderhoud.

c. Huurder is gehouden het gehuurde gedurende de gehele huurperiode op zijn kosten minimaal te verzekeren tegen de gevolgen van brand en diefstal. Het al dan niet nakomen van deze verplichting laat onverlet dat de huurder te allen tijden aansprakelijk voor schade aan het gehuurde is en blijft.

d. Herstellingen aan het gehuurde geschieden voor rekening van huurder en kunnen enkel worden uitgevoerd met instemming van verkoopster.

e. Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor huurder, de verhuurster kan nimmer voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk worden gesteld.

f. Huurder is gehouden het gehuurde op de overeengekomen einddatum in onbeschadigde staat ter beschikking van verhuurster te stellen. Bij overschrijding van de huurtermijn is verhuurster niet alleen gerechtigd over de dagen van overschrijding de daarvoor geldende huurprijs in rekening te brengen, doch ook de daardoor door verhuurder geleden schaden en kosten.

g. Door betaling van huur- en waarborgsom verklaart een huurder bekend te zijn met deze voorwaarden, daarmede akkoord te gaan en zich dienovereenkomstig te zullen gedragen.

h. Alle door de verkoopster aan koper ter beschikking gestelde materialen zijn en blijven eigendom van verkoopster en dienen bij de beëindiging van de huurperiode onverwijld door koper bij verkoopster te worden ingeleverd.

CILINDERS:

Artikel 10

1. Alle door verkoopster aan koper ter beschikking gestelde cilinders en voorzien van de aanduidingen Marco Gas, Margas, A.v.d.B., zijn en blijven eigendom van verkoopster en dienen bij de beëindiging van de relatie onverwijld door koper bij verkoopster te worden ingeleverd.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de verkoopster toegestaan de koper voor de ter beschikking gestelde cilinders een waarborgsom in rekening te brengen.

3. Het is koper niet toegestaan de cilinders voor andere doeleinden te gebruiken of te doen gebruiken dan waarvoor deze bestemd zijn, noch deze te verkopen, te vervreemden of aan derden ter beschikking te stellen, dit laatste verbod geldt niet voor door verkoopster aangewezen wederverkopers.

Koper is bij verlies en beschadiging en/of niet tijdige retournering aan verkoopster dan ook gehouden tot het aan verkoopster vergoeden van de vervangingswaarde, c.q. de herstelkosten.

4. Het is koper op verbeurte van een onmiddellijke opeisbare boete groot € 2.500,00 per overtreding en per cilinder niet toegestaan de door verkoopster ter beschikking gestelde cilinders bij een ander vulstation dan dat van verkoopster te doen vullen.

5. Koper, welke de cilinders tijdig gekeurd en met een geldigheidsduur van tenminste 6 maanden van verkoopster ontvangt, is aansprakelijk voor alle gevolgen van overschrijding van de keuringstermijn.

6. Koper, welke eigen cilinders uitsluitend binnen de geldigheidsduur van enige keuring bij verkoopster kan doen vullen, is eveneens aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de keuringstermijn van die eigen cilinders.

BETALING, ZEKERHEIDSTELLING, RENTE EN KOSTEN:

Artikel 11

1. De schulden van koper aan verkoopster worden beschouwd als brengschulden.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, moet betaling contant geschieden onmiddellijk bij het afleveren van de goederen, respectievelijk onmiddellijk na het verrichten van de diensten.

3. Betaling zal geschieden zonder enige aftrek, korting of schuldvergelijking, in overeenstemming met de tussen de koper en verkoopster overeengekomen termijn ten kantore van de verkoopster of op een door laatstgenoemde aan te wijzen bankrekening.

4. Alle de koper in rekening te brengen bedragen kunnen worden verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag van 2%, welke toeslag echter bij betaling binnen de betalingstermijn na factuurdatum niet verschuldigd is en derhalve op het opgevoerde bedrag in mindering gebracht mag worden.

5. Indien verkoopster desondanks niet contant betaald wordt, is deze gerechtigd de onbetaalde rekeningen te verhogen met een rente van 1% per maand, welke verhoging wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder verkoopster uistel van betaling heeft verleend, zonder dat daardoor overigens de verplichting van koper tot kontante betaling is komen te vervallen. Deze verhoging gaat in na het vervallen van de betalingstermijn na factuurdatum.

6. De koper is door het enkel aangaan van een overeenkomst verplicht tot volledige vergoeding van alle door verkoopster te maken incassokosten, de buitengerechtelijke kosten en kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, welke kosten 15% van de verschuldigde hoofdsommen bedragen en met een minimum van € 70,00.

7. Zolang de koper een door hem verschuldigd bedrag, voor zover opeisbaar, niet heeft voldaan is verkoopster gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

8. Het door verkoopster beweerdelijk niet nakomen van garantieverplichtingen, ontheft de koper niet van zijn verplichtingen welke voor de koper uit enige met de verkoopster gesloten overeenkomsten mochten voortvloeien.

9. Tijdens de uitvoering van een overeenkomst is verkoopster gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten totdat de koper op verzoek en ten genoegen van verkoopster zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst voortvloeiende.

10. Ongeacht de verkoopster toekomend recht van retentie, zal het haar bij de uitvoering van werkzaamheden, waarvan het in rekening te brengen bedrag tenminste € 500,00 zal bedragen, vrij staan voor de uitvoering een voorlopige of gedeeltelijke betaling te vorderen. Koper is gerechtigd daarvoor ten genoegen van verkoopster een zekerheid te stellen.

EIGENDOMSVOORBEHOUD:

Artikel 12

1. De eigendom van de door verkoopster geleverde goederen met betrekking tot de vullingen gaat pas op de koper over zodra volledige betaling heeft plaatsgevonden van al wat koper aan verkoopster verschuldigd is ter zake van de door hem met verkoopster gesloten overeenkomst.

2. Indien de koper enige verplichting voortvloeiende uit een overeenkomst jegens verkoopster niet stipt nakomt, is laatstgenoemde, zonder enige ingebrekestelling van koper, gerechtigd de door haar geleverde goederen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst, ook zonder enige gerechtelijke tussenkomst, ontbonden is, onverminderd het recht van verkoopster tot het vorderen van vergoeding van kosten, schade, gederfde winst en interest.

RECLAMES:

Artikel 13

1. Reclames zullen slechts in behandeling worden genomen indien en voor zover deze onmiddellijk na ontvangst van de goederen, dan wel onmiddellijk nadat eventuele gebreken daaraan aan het licht zijn gekomen schriftelijk bij verkoopster zijn ingediend en verkoopster in de gelegenheid is gesteld een en ander te controleren of te doen controleren. Voor goederen en diensten, geleverd respectievelijk verricht door derden, zullen de reclametermijnen van toepassing zijn die deze derden met verkoopster zijn overeengekomen.

2. Indien koper, om welke reden dan ook, een nieuwe respectievelijk een verbeterde prestatie wenst, zal hij verkoopster op straffe van verlies zijner aanspraken, in de gelegenheid moeten stellen de klacht door een erkend expert te doen onderzoeken.

GARANTIE:

Artikel 14

1. Voor een goede uitvoering van enige overeenkomst, waarbij de geleverde gassen en apparatuur zullen voldoen aan de daaraan normaliter te stellen eisen, staat verkoopster in.

2. Gebreken ontstaan door overschrijding van de daarvoor geldende keuringstermijn en de normaal geldende perioden van houdbaarheid en onoordeelkundige behandeling blijven buiten de garantie.

3. De garantie geldt slechts indien de koper aan al zijn verplichtingen, zowel financieel als anderszins, uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende, heeft voldaan tot drie maanden na levering.

4. De garantie strekt zicht in geen geval verder uit dan tot het gratis leveren van nieuwe goederen, zijnde verkoopster nimmer aansprakelijk voor enige andere door koper geleden schade.

5. Voor artikelen met fabrieks- of importeursgarantie gelden de door die fabrikant/importeur gestelde garantiebepalingen. Geeft de fabrikant/importeur geen garantie, dan wordt door verkoopster eveneens geen garantie verstrekt.

6. Over het algemeen heeft verkoopster de bevoegdheid, uitsluitend te harer beoordeling, in bepaalde gevallen, in plaats van levering van nieuwe goederen, het geleverde terug te nemen.

7. Vorderingen uit hoofde van garantie vervallen indien deze niet onverwijld na constatering van het gebrek ter kennis van verkoopster zijn gebracht, respectievelijk binnen twaalf maanden na deze constatering in rechte aanhangig zijn gemaakt.

AANSPRAKELIJKHEID:

Artikel 15

1. Voor zover niet in de wet geregeld, is verkoopster nimmer verplicht tot vergoeding van directe, noch indirecte schade, kosten en interesten direct of indirect of door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levering van goederen. Een eventuele aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order bovendien nimmer teboven gaan. Verkoopster is evenmin aansprakelijk voor de schade bij de uitvoering van een overeenkomst veroorzaakt door fouten of verzuimen van derden, evenmin als voor de schade veroorzaakt door chemische invloeden of inductie van de al aanwezige of door derden gebezigde materialen.

2. Koper verbindt zich verkoopster te zullen vrijwaren voor elke vordering tot schadevergoeding welke derden jegens verkoopster terzake van levering en/of werkzaamheden geldend zouden kunnen doen maken, uit hoofde van welke oorzaak dan ook.

HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID:

Artikel 16

Indien aan twee of meer kopers gezamenlijk wordt verkocht/verhuurd, zijn deze tegenover verkoopster hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de gesloten overeenkomst.

VERJARING:

Artikel 17

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vervallen alle rechtsvorderingen waartoe deze algemene voorwaarden de koper aanleiding geven door het verloop van 1 jaar sedert de

leveringsdatum.

GESCHILLEN EN FORUMKEUZE:

Artikel 18

1. Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden aangemerkt, welke naar aanleiding van de bij deze voorwaarden behorende overeenkomst, of naar aanleiding van overeenkomsten welke daarvan het uitvloeisel mochten zijn, mochten ontstaan, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied het bedrijf van verkoopster is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

2. Verkoopster is niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval verkoopster de koper daarvan schriftelijk in kennis zal stellen. Koper heeft dan gedurende een maand de gelegenheid om zich schriftelijk voor beslechting door de rechter uit te spreken.

3. De kosten van arbitrage komen ten laste van partijen zodanig als genoemde rechter zal bepalen.

4. Voor zover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van het Wetboek voor Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.

DEPONERING:

Deze voorwaarden zijn op 17 april 2012 gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te

’s-Hertogenbosch onder nr. 21/2012

Contact

Marco Gas BV
Bernhardstraat 25
5761 BH Bakel

Telefoon: 0492 341 647
Fax: 0492 341 619
E-mail: info@marcogas.nl

Openingstijden: 
• Maandag t/m vrijdag: 08:00-17:00
   Gesloten van 12:00-12:30
• Zaterdag: 08:00-15:00
• Zondag: Gesloten

Algemene voorwaarden | Sitemap | Disclaimer

Created by OJO Communications